header

Klachten en symptomen

Mentale klachten

Een van de kenmerken van ziekte is dat de flexibiliteit en aanpassingsvermogen aan veranderende omstandigheden verdwijnen en beperkingen gaan ontstaan. 


Cavari Clinics is gespecialiseerd in de analyse van medisch complexe aandoeningen. Een van de onderdelen richt zich op onderzoek en behandeling van ziektebeelden waarbij psychische en somatische co-morbiditeit centraal staat. 


Kenmerkend hierbij is dat zowel lichamelijke als psychische klachten een rol spelen in het ziektebeloop maar oorzaak en gevolg meestal niet goed te onderscheiden zijn. Een integrale aanpak is daarom naar onze overtuiging een voorwaarde voor succes. Om die reden worden onderzoek en behandeling in dit zorgprogramma altijd door de psychiater en somatisch specialist gezamenlijk en in nauw overleg met u gedaan. 


Binnen dit zorgprogramma bieden wij behandelingen voor nauw verwante, maar wel verschillende doelgroepen. Zij worden hieronder toegelicht inclusief een voorbeeld uit de praktijk dat een indruk geeft van de manier waarop wij werken.


Lichamelijke ziekten en mentale gevolgen

Lichamelijke ziekten kunnen ingrijpende psychische gevolgen hebben. Een voorbeeld: 30% van de patiënten met een hartinfarct krijgt in het jaar erna stemmingsproblemen. Dit wordt vaak niet onderkend, maar heeft wel langdurig grote nadelige gevolgen voor de lichamelijk gezondheid en het sociaal en maatschappelijk functioneren. 

De stemmingsproblemen na het hartinfarct kunnen verschillende oorzaken hebben, maar vaak is het een samenspel van verschillende factoren. 

Breed onderzoek door verschillende medisch specialisten en een multidisciplinair behandel en revalidatie traject leidt vaak tot het weer vlot trekken van het gestagneerde herstel.


Een ander voorbeeld is de moeheid na hersenletsel. 

Lichamelijk onverklaarde klachten 

Patiënten met een lichamelijke aandoening kunnen ernstige klachten hebben die niet verklaard kunnen worden door het lichamelijk lijden alleen. In die gevallen is het zinvol om breder te kijken.

Cavari Clinics richt zich op diagnostiek en behandeling van die onverklaarde lichamelijke klachten die samengaan met een al aangetoonde lichamelijke ziekte of het sterke vermoeden daarop.

Cavari Clinics heeft geen zogenaamde SOLK-poli.

Functionele stoornissen

Dit zijn aandoeningen waarbij een onderdeel van het lichaam en een deel van het centraal zenuwstelsel niet goed functioneert. Voorbeelden zijn het chronisch pijn syndroom, het prikkelbare darm syndroom maar ook bepaalde bewegingsstoornissen. 

Bij deze ziektebeelden is er vaak een overlap tussen lichamelijke en psychische klachten. Dit laat zich verklaren vanuit een verstoord samenspel tussen hersenen en het aangedane deel van het lichaam. De aansturing vanuit de hersenen verloopt niet goed of er zijn storingen in de signaalverwerking; een bekend voorbeeld van dit laatste is de fantoompijn. 

Bij het chronisch pijn syndroom kan een pijnovergevoeligheid van diverse organen ontstaan, wat kan samengaan met geestelijke klachten als moeheid, somberheid of zelfs angstaanvallen. 

Een brede somatisch en psychiatrisch geïntegreerde benadering is bij deze aandoeningen zinvol.

Cavari Clinics richt zich op diagnostiek en behandeling van die functionele klachten die samengaan met een al aangetoonde lichamelijke ziekte of het sterke vermoeden daarop.

Arbeidsgerelateerde problemen

Cavari Clinics heeft een speciaal arbocuratief onderzoeks- en behandelprogramma voor mensen met lichamelijk ziektebeelden al dan niet gecombineerd met mentale klachten.  

Werkomstandigheden hebben een grote invloed op de gezondheid. Cavari Clinics laat om die reden arbeidsomstandigheden in haar onderzoek en behandeling zwaar meewegen. Dit resulteert altijd in een behandeling op maat met vaak niet-standaard oplossingen. 

Voor dit programma is een verwijzing van de bedrijfsarts nodig.

Een voorbeeld uit de praktijk

Kees de Bok, 40 jaar was verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van de kaas in de fabriek. De laatste jaren bezocht hij allerlei artsen met lichamelijke klachten (moeheid, migraine, oorsuizen), maar een lichamelijke oorzaak werd niet gevonden.In een gesprek met zijn bedrijfsarts had hij aangeven “zo niet meer verder te kunnen”, hij sliep slecht, was doodmoe en had hartkloppingen op de raarste momenten. Zelf had Kees al hulp gezocht bij de psycholoog, maar naar 4 gesprekken had hij dit afgebroken; het gekozen spoor van “leren luisteren naar je lijf” sprak hem niet aan.De bedrijfsarts stelde een algemeen lichamelijk onderzoek (Health check) voor en ook een consult psychiater. 


Hoe het verder ging met Kees de Bok........

Bij de intake bij Cavari Clinics schrok de intake specialist in eerste instantie van de enorme lijdensdruk bij Kees de Bok. Dit bleek uit de vragenlijst, die werd ingevuld en het eerste gesprek. Lichamelijk werd een geweldig inspanningsvermogen vastgesteld (Kees fietste elke dag 50 km hard), maar wat ook opviel dat na de inspanning de hersteltijd sterk verlengd was. Verder waren er wat vage lichamelijke klachten, die o.i. vooral samenhingen met het zeer slecht slapen.We constateerden uiteindelijk tot een chronisch uitputtingssyndroom bij een man, die al 20 jaar leefde met een ernstige angst- en paniekstoornis.Deze stamde uit de tijd dat Kees nog in het ziekenhuis werkte; hij had toen een halve nacht na een spoed oproep en typische paniek aanval gehad, die zo erg was, dat hij zijn carrière pad had gewijzigd. Zijn huidige baan paste hier ook bij: door maximaal controle te hebben en af te dwingen (kwaliteitscontrole) kon hij het jaren volhouden.Door een aantal gebeurtenissen in zijn leven: suïcide zus en reorganisatie op het werk, was de situatie nu verslechterd.Er werd een integratieve behandeling ingesteld met een team bestaande uit 5 professionals. Na een half jaar was de situatie sterk verbeterd en kon Kees weer re-integreren in eigen werk.

De strekking van het verhaal

Mensen komen vaak niet toevallig in banen terecht. Sommige banen verdragen zich heel goed met bepaalde karakterstructuren maar ook bij psychische ziekten of syndromen.Kees kon alleen een acceptabel leven hebben bij een maatschappelijke functie waarin hij maximaal controle had en processen uitermate voorspelbaar verliepen.Alleen lichamelijk kijken helpt hier niet: alle lichamelijke klachten verdwenen tijdens de behandeling van het mentale probleem.

Hoe ziet het traject eruit?
Onze specialisten
Lees alles over Cavari
"De hulp die ik zo hard nodig had en in het ziekenhuis niet kon krijgen"
Bekijk alle patiëntenverhalen